Nová maturita PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mgr. Eva Draslarová   

Maturitní zkoušky na ČAG

Termíny pro jarní a podzimní období 2021

Organizace maturitní zkoušky na Česko-anglickém gymnáziu vychází z platných dokumentů MŠMT, jimiž jsou:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Povinnými zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

1) český jazyk a literatura (didaktický test)
2) cizí jazyk (anglický, německý, španělský, francouzský - didaktický test) nebo matematika (didaktický test)
V rámci společné části maturitní zkoušky může student dále konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky, nově je do nepovinných předmětů společné části MZ zařazena též MATEMATIKA rozšiřující.

Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky na ČAG se skládá z těchto předmětů:

1. Český jazyk  - písemná práce a ústní zkouška

2. První cizí jazyk - písemná práce a ústní zkouška (vybraný předmět ze společné části)

3. Dále všichni studenti skládají zkoušku z Tematické angličtiny nebo z Tematické angličtiny extra (vždy výběr jednoho ze čtyř  možných zaměření z nabídky: General Science, Political Science, General Business, English and American Literature), dále si student zvolí dva z těchto předmětů: další cizí jazyk - německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, případně i anglický jazyk, základy společenských věd, dějepis, geografie, matematika, fyzika, biologie, chemie, informatika a výpočetní technika, dějiny umění, dějiny hudby. Volba povinné zkoušky z dějin umění nebo dějin hudby je podmíněna absolvováním volitelného předmětu výtvarná výchova (dějiny umění), resp. hudební výchova v 1. a 2. ročníku čtyřletého oboru (v kvintě a sextě osmiletého oboru).
Všechny zkoušky jsou ústní, před maturitní komisí. Součástí ústní zkoušky z Tematické angličtiny extra a Dějin umění je navíc obhajoba maturitní práce. Zkouška z dalšího cizího jazyka (německého, španělského, francouzského, anglického) se skládá z písemné práce a součástí ústní zkoušky může být obhajoba maturitní práce.
Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit jazykovým certifikátem, který je třeba doložit do 31.3.2021.
Student může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z výše uvedených předmětů.

Maturitní práce z Tematické angličtiny extra:
do 30. 9. 2020 seznámení studentů s požadavky na maturitní práci (rozsah, požadavky na konečnou úpravu) a s hodnotícími kritérii, student nahlásí konzultantovi zamýšlené téma své maturitní práce
do 13. 11. 2020 odevzdání první verze maturitní práce (úvod, obsah, rozpracované kapitoly, rozpracovaný závěr, citace zdrojů)
do 22. 2. 2021 odevzdání maturitních prací k druhé konzultační kontrole (práce zohlední připomínky vyplývající z první konzultační kontroly, navíc bude doplněna o glosář termínů a přílohy)
do 31. 3. 2021 odevzdání finální verze maturitní práce
do 30. 4. 2021 vypracování posudků vedoucího práce i oponenta a předání studentům
Maturitní práce za NJ, FJ, ŠJ, AJ:
do 30. 9. 2020 seznámení studentů s požadavky na práci (rozsah, požadavky na konečnou úpravu) a s hodnotícími kritérii, student nahlásí konzultantovi zamýšlené téma své maturitní práce
do 13. 11. 2020 studenti odevzdají práci k první konzultační kontrole
do 22. 2. 2021 odevzdání prací ke druhé konzultační kontrole (práce zohlední připomínky vyplývající z první konzultační kontroly, navíc bude doplněna o glosář termínů a přílohy)
do 31. 3. 2021 odevzdání finální verze maturitní práce
do 30. 4. 2021 vypracování posudků vedoucího práce i oponenta a předání studentům
Maturitní práce z DEU:
do 30. 9. 2020 zadání maturitní práce z dějin umění
do 13. 11. 2020 - odevzdání první verze maturitní práce (obsah, nástin úvodu, rozpracované kapitoly a závěr, citace zdrojů/použitá literatura)
do 22. 2. 2021 odevzdání maturitních prací k druhé konzultační kontrole
31. 3. 2021 termín odevzdání maturitní práce
30. 4. 2021 termín odevzdání posudků vedoucího práce i oponenta a předání studentům

Požadavky a kritéria hodnocení maturitních prací

Ústní zkouška z Tematické angličtiny extra, německého jazyka, španělského jazyka, francouzského jazyka, anglického jazyka a dějin umění trvá maximálně 15 minut, obhajoba maturitní práce 15 minut (celkem ústní zkouška a obhajoba maturitní práce 30 minut). Ústní zkoušky z ostatních předmětů profilové části trvají maximálně 15 minut. Příprava na každou ústní zkoušku trvá 15 minut, příprava na obhajobu maturitní práce 15 minut (z dějin umění příprava na obhajobu 5 minut).


Přihlášky k maturitní zkoušce:
do 1. 12. 2020 podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním období 2021,
student dostane zpět potvrzenou přihlášku nejpozději do 18. 12. 2020

 

Termíny maturitních zkoušek pro školní rok 2020/2021 (jarní období):

30. 4. 2021 předání výročních vysvědčení 8.V, 4.r

studijní volno: 10. - 15. 5. 2020

3. - 7. 5. 2021  blok didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma podle MŠMT)

17. - 21. 5. 2021 maturitní zkoušky 8.V (ústní zkoušky profilové části MZ, obhajoba maturitních prací)
24. - 26. 5. 2021 maturitní zkoušky 4.r (ústní zkoušky profilové části MZ, obhajoba maturitních prací)

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - bude upřesněno

Oficiální informace naleznete na https://maturita.cermat.cz/

 

Studium na VŠ:

Kompletní seznam vysokých škol pro školní rok 2021/22 naleznete v Učitelských novinách z 20. 10. a 24. 11. 2020

Další informace poskytne poradce pro VŠ Mgr. Petr Mašek [e-mail]

V přílohách jsou maturitní témata profilových zkoušek: