Nadstandardní péče PDF Tisk Email

Nadstandardní péče na nižším gymnáziu

V prvních čtyřech ročnících osmiletého vzdělávacího programu Česko-anglického gymnázia se žák všestranně připravuje na hlubší a detailnější zkušenosti, vědomosti a dovednosti, které bude získávat na vyšším stupni gymnázia. Obsah učiva je přizpůsoben věku a současným i budoucím potřebám žáka a jeho forma co nejaktivnějšímu, zábavnému a účelnému získávání vědomostí a dovedností. Cílem tohoto čtyřletého školního vzdělávacího programu je tedy motivovat žáka k radosti z učení a poznávání nového, k chuti umět nabyté dovednosti správně používat při budoucím studiu i v životě. Školní vzdělávací program vede co nejindividuálnějším způsobem v malých třídách každého žáka k zážitku vlastního úspěchu v oblasti, která je mu osobně blízká, ale zároveň k pokoře, respektu a chuti porozumět v oblastech jemu osobně vzdálenějších.

Naše bonusy na nižším gymnáziu:

 • malé a pružné kolektivy
 • používání digitální techniky – pořizování a zpracování vlastních digitálních fotografií a videozáznamů
 • počítačový software v matematice – grafické znázornění funkcí
 • anglická konverzace s rodilými mluvčími – od primy
 • anglické názvosloví nenásilnou formou v biologii
 • jednodušší kapitoly z dějepisu a zeměpis v angličtině (užití komiksu apod.)
 • 1 hodina sportovních her navíc – důraz na všestranný rozvoj osobnosti
 • zdravotní tělesná výchova pro studenty se zdravotním omezením
 • sportovně-naučný kurz na Lipně – Kalokagathia (kromě sportu a vzdělání i besedy na aktuální témata, umělecké aktivity, sociologicko-psychologické soutěže na stmelení kolektivu a hlubší poznání vlastní identity)
 • ekologický seminář a exkurze
 • dramatická výchova v angličtině
 • kurz tvůrčího psaní
 • nestandardní spolupráce rodiny a školy – pořádání netradičních třídních schůzek a aktivní účast rodičů na školních akcích

Nadstandardní péče na vyšším gymnáziu

Cílem vyššího gymnázia je podnítit studenta k samostatnosti při řešení problémů, ale i schopnosti plnohodnotného zapojení se do týmové práce. Snažíme se, aby náš student odcházel vybaven všestrannými vědomostmi a dovednostmi, včetně schopnosti kritického myšlení, efektivního a zodpovědného zpracovávání informací a jejich kultivovaného zveřejňování. Díky těmto schopnostem pro většinu našich studentů není problémem pohybovat se v mezinárodní společnosti, aktivně a zodpovědně v ní působit, studovat a pracovat.

Naše bonusy na vyšším gymnáziu:

 • individuální specializace streaming - student se detailněji a do hloubky soustředí na předměty, které ho více zajímají a kterým se hodlá dále věnovat. Ostatní předměty neopouští, ale získává v nich nutný všeobecný přehled.
 • semináře zacílené na přípravu k maturitě a na vysokoškolské studium
 • studijní a prezentační dovednosti – základy rétoriky, testové úlohy na všechny typy inteligence
 • podpora studentské odborné činnosti – spolupráce s vědeckými pracovišti
 • zdravotní tělesná výchova pro studenty se zdravotním omezením
 • kurzy tvůrčího psaní
 • filmový seminář
 • dramatická výchova v angličtině
 • projekt studium a práce v zahraničí – půlroční a roční studijní pobyty v zahraničí, konference a výměnné programy, letní brigády v zahraničních veřejných institucích

Individuální pomoc a přístup k mimořádně nadaným studentům se speciálními
vzdělávacími potřebami aneb „Nikdo není dokonalý“.

Krkolomně znějící úvodní věta v sobě neskrývá nic zlověstného, naopak: znamená pomoc žákům, kteří se v době docházky na základní školu „potýkali“ s některými předměty, do nichž se „promítala“ tzv. specifická vývojová porucha učení. Vzpomínáte? Hlavně na češtinu a cizí jazyk? Ale i „na boj“ s jinými předměty?

Pokud Vaše dítě, náš možný budoucí student, mělo kvůli diagnostikované specifické poruše – dyslexii, dysortografii, dysgrafii – přidělenou tzv. integraci, znamená to, že si i při přechodu na další stupeň studia zaslouží určité zohlednění a podání pomocné ruky. I pro zdejší studium můžeme s Vámi rodiči a Vaším dítětem připravit individuální vzdělávací plán pro předměty, na které se přítomná porucha učení vztahuje. Neznamená to, že budeme žákovi „přilepšovat“, odpouštět chyby a neznalosti, že snížíme nároky, protože jako student gymnázia musí zvládnout požadavky osnov už proto, že získané vědomosti a dovednosti jsou předpokladem pro další studium. Ale individuálním přístupem mu pomůžeme minimalizovat potíže a individuálními metodami, stanovenými vašemu dítěti přímo „na míru“, docílíme zvládnutí potřebných znalostí.

U budoucích studentů 4 letého gymnázia bývá řada potíží vlivem poruchy již zmírněna a kompenzována, tzn. že přetrvávající potíže nemívají tak zásadní vliv na osvojování znalostí jako dříve, v 8 letém gymnáziu je třeba dané problematice věnovat stále zvýšenou pozornost. Proto jsme připraveni v obou případech podílet se na zvládání požadavků učiva stanovením individuálních studijních plánů. Konzultanty budou odborní pracovníci pedagogicko-psychologické poradny a zkušení pedagogové našeho gymnázia.

Co je k tomu potřeba?
Samozřejmě především zájem a spolupráce studenta a Vaše žádost o individuální přístup, jejíž součástí je potvrzení pedagogicko psychologické poradny o tom, že u Vašeho dítěte byla odborným vyšetřením zjištěna výše jmenovaná porucha učení a na jejím základě uplatněna integrace. Odborný posudek přiložte k přihlášce ke studiu. V případě přijetí Vašeho dítěte na naši školu si s vámi domluvíme setkání, na kterém dohodneme vše potřebné.

Věříme, že budeme pro Vaše dítě dobrým společníkem v jeho získávání znalostí a dovedností pro budoucí profesionální i osobní plány.

Všechny Vaše případné dotazy zodpoví Mgr. Tomáš Veber, tel. 380425153.

Na spolupráci se těší pedagogové ČAG